NameSupervisor

David Adekoya

Professor Shanqing Zhang

James Baxter

Professor Tony Carroll

  

Luchio Gomez

Professor Tony Carroll

Xingxing Gu

Prof Shanqing Zhang

Luke Hencz

Professor Shanqing Zhang

Laurence Jennings

Professor Tony Carroll

Shuaiyu Jiang

Professor Huijun Zhao

Lixui Jiang

Dr Huajie Yin

Professor Huijun Zhao

Guy Kleks

Professor Tony Carroll

Meng Li

Professor Shanqing Zhang

Michael Ling

Professor Shanqing Zhang

Xu Liu

Professor Huijun Zhao

Professor Zhiyong Tang

Sean Lowe

Dr Yulin Zhong

Joshua Porter

Professor Tony Carroll

Dale Prebble

Professor Tony Carroll

Jiadong Qin

Dr Yulin Zhong

Luke Robertson

Professor Tony Carroll

JiQing Sun

Professor Zhiyong Tang

Zhijin Tan

Professor Huijun Zhao

Dr Porun Liu

Tanja Vosser

Professor Tony Carroll

Chengrui Wang

Professor Huijun Zhao

Professor Dan Wang

Chao Xing

Professor Shanqing Zhang

Yubai Zhang

Professor Shanqing Zhang

Dr Yulin Zhong

Ming Zhou

Professor Huijun Zhao

Zhengju Zhu

Professor Huijun Zhao

Dr Huajie Yin

Honours and Master of Philosophy students

NameSupervisor

Anna Alison

Professor Tony Carroll

James Baxter

Professor Tony Carroll

Mengting Zheng

Shanqing Zhang

  
 

Get in touch

Discover more about working, studying or collaborating with us